Aleksandra Pujanek

Zmiana w przepisach dotyczących ulgi na złe długi - syndycy już nie będą musieli korygować VAT


W stanie prawnym na dzień dzisiejszy syndyct są zobowiązni do korekty podatku VAT naliczonego z faktur nabycia niezapłaconych po 150 dniach. Przepis ten stoi w sprzeczności z prawem upadłościowym i naprawczym, bowiem syndyk nie może zaspokoić wierzyciela, którego wierzytelność powstała przed ogłoszeniem upadłości, poza postępowaniem upadłościowym.

Art. 89a ust. 2 pkt 3 mówi, że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

Natomiast art. 89b ust.1 stanowi, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Oba te przepisy równocześnie naruszają zasadę neutralności VAT. Z jednej strony wierzyciel nie może skorzystać z ulgi na złe długi, a z drugiej strony syndyk ma obowiązek skorygować VAT od niezapłaconych faktur. Jednocześnie syndyk nie może zapobiec sytuacji konieczności wykonania korekty, musiałaby bowiem zapłacić za te faktury, a to stoi w sprzeczności z prawem upadłościowym i naprawczym, które reguluje proces zaspokajania wierzycieli upadłego i stanowi, że wierzytelności powstałe przed ogłoszeniem upadłości zaspokajane są w drodze postępowania upadłościowego, a nie bezpośredniej zapłaty przez syndyka.

Od 1 stycznia 2015r. zmianie ulec ma art. 89b, do któego dodaje się ust. 1b brzmiący:
1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy dłużnik na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Dobrą wiadomością jest też to, że zmiana będzie miała zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed wejściem w życie niniejszej noweli. Oznacza to, że dłużnik, kóry dokonał korekty na podstawie art. 89b ust 1 w odniesieniu do wierzytelności powstałej przed 1 stycznia 2015r., z tym dniem będzie miał możliwość ponownej korekty w rozliczeniu za okres rozliczeniowy obejmujący ten dzień i zwrotu zapłaconego podatku VAT.

Autorka: Aleksandra Pujanek, 23.09.2014r.


POWRÓT